U bent hier: Home » Jobs » Wervingsambten

Wervingsambten

De drie belangrijkste stappen in een onderwijsloopbaan zijn de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (voor één schooljaar), de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (over de schooljaren heen) en tot slot de vaste benoeming.
Een loopbaan in het onderwijs begint steeds met tijdelijke aanstelling van bepaalde duur.

Solliciteren voor een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur

Of je nu wil lesgeven, een administratieve, ondersteunende of opvoedende functie in een school of instelling zoekt of in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) wil aangesteld worden, kandideren via de online toepassing Elektronisch Kandideren Tijdelijken (EKT) is verplicht bij het GO!.
Pas nadien kan je actief op zoek naar openstaande vacatures bij een GO! school of instelling.

De webtoepassing EKT voor het schooljaar 2022-2023 zal operationeel zijn vanaf 15 april 2022.
Tijdig elektronisch kandideren kan tot en met 14 juni 2022. Aanvragen die vanaf 15 juni 2022 worden ingediend, hebben een lagere prioriteit.

Kandidaten kunnen zich aanmelden met hun elektronische identiteitskaart (eID), de itsme®-app of hun federaal token. Op de startpagina van EKT en op de Help-pagina staan de nodige instructies en links om het aanmelden vlot te laten verlopen. De handleiding voor de kandidaten is terug te vinden in de rubriek Elektronisch kandideren voor een tijdelijke aanstelling.

Kandidaten die niet over een kaartlezer voor de elektronische identiteitskaart beschikken, kunnen contact opnemen met de centrale administratie van de scholengroep via administratie@rvl.be.

Buitenlandse kandidaten moeten zich aanmelden bij een registratiekantoor om een digitale sleutel te verkrijgen waarmee ze zich kunnen aanmelden in EKT. Als dat niet lukt, dan moeten ze (liefst ruim) voor 15 juni contact opnemen met de centrale administratie om elektronisch te kunnen kandideren
(An Meeussen: 02 790 94 71).

Kandidaten die voor het huidige schooljaar een aanvraag voor een tijdelijke aanstelling hebben ingediend, zullen na 15 april een mailbericht ontvangen met de vraag hun aanvraag voor het schooljaar 2022-2023 te hernieuwen. De kandidaten die geen (geldig) mailadres hebben opgegeven, wordt aangeraden zelf het initiatief te nemen om hun kandidatuur elektronisch te vernieuwen voor 15 juni 2022.

Meer informatie over het elektronisch kandideren kan je nalezen in de Oproep

Om je kandidatuur extra in de verf te zetten, kan je je cv mailen naar administratie@rvl.be.
De scholengroep stelt de directies in kennis van jouw sollicitatie.
 

Solliciteren voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Vanaf 1 september 2021 gelden nieuwe TADD-voorwaarden. Er zijn overgangsmaatregelen voor personeelsleden die TADD-gerechtigd worden op basis van ‘oude’ voorwaarden. Meer uitleg vind je in bijlage 1 en 2 bij de oproep

Een kandidaatstelling voor TADD die aan alle voorwaarden voldoet en tijdig en correct werd ingediend, geldt als een doorlopende kandidaatstelling voor het recht op TADD, over de schooljaren heen voor dat ambt en die scholengroep, zelfs als het personeelslid het daaropvolgende schooljaar geen TADD-aanstelling heeft. Dit geldt voor nieuwe aanvragen, maar ook voor personeelsleden die van de overgangsmaatregelen gebruik maken en vorig jaar reeds een aanvraag indienden.

De kandidaat verstuurt het ingevulde formulier en de bijlage uiterlijk op 14 juni 2022 naar de scholengroep, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Kandidaten die een aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) ingediend hebben, voldoen ook aan de voorwaarde voor een (gewone) tijdelijke aanstelling. Zij zijn dus niet verplicht een afzonderlijke elektronische aanvraag voor een tijdelijke aanstelling in te dienen voor dat ambt. Als zou blijken dat hun aanvraag voor TADD moet worden afgewezen (bijvoorbeeld omdat ze toch nog niet voldoende dienst hebben), dan worden ze toch beschouwd als een geldige kandidaat voor een gewone tijdelijke aanstelling.

Meer informatie kan je nalezen in de Oproep
 

Vaste benoeming

Een vaste benoeming biedt uiteraard meer voordelen dan een tijdelijk statuut, maar daarvoor dient u eerst aan verschillende voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de oproep tot de kandidaten.

De lijst van de vacant verklaarde betrekkingen wordt openbaar gemaakt, samen met een beschrijving van de wijze waarop de kandidaturen voor mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming moeten worden ingediend.

Documenten met betrekking tot mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Personeelsbewegingen 1 januari 2023: 

Oproep kandidaten

Vacante betrekkingen

Formulier 1 en 2 aanvraag

Formulier aanvraag op grond van artikel 40ter §2 (55+)

Formulier aanvraag op grond van artikel 40ter §3 (TBS-OB en REA/WTW)

Stappenplan

Selectiecriteria