U bent hier: Home » Jobs » Wervingsambten

Wervingsambten

De drie belangrijkste stappen in een onderwijsloopbaan zijn de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (voor één schooljaar), de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (over de schooljaren heen) en tot slot de vaste benoeming. Een loopbaan in het onderwijs begint steeds met tijdelijke aanstelling van bepaalde duur.

Solliciteren voor een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur

Of je nu wil lesgeven, een administratieve, ondersteunende of opvoedende functie in een school of instelling zoekt of in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) wil aangesteld worden, kandideren via de online toepassing Elektronisch Kandideren Tijdelijken is verplicht bij het GO!. 

Pas nadien kan je actief op zoek naar openstaande vacatures bij een GO! school of instelling.

Je kandidaat stellen voor een tijdelijke aanstelling doe je tussen 15 april en 15 juni (van het voorgaande schooljaar). Jouw gegevens worden bewaard in een beveiligde GO! databank. Vervolgens kan je een opdracht toegekend krijgen voor een deel van een schooljaar of voor een volledig schooljaar tot ten laatste 30 juni van het lopende schooljaar. Als je kandideert op deze manier (vóór 15 juni) heb je voorrang bij aanstelling en kunnen directeurs die op zoek zijn naar personeel je ook gemakkelijk vinden.

Meer informatie over het elektronisch kandideren kan je nalezen in de Oproep

Vergeet niet jaarlijks je kandidatuur online te hernieuwen, je gegevens na te kijken en aan te passen waar nodig!

Om je kandidatuur extra in de verf te zetten, kan je je cv mailen naar administratie@rvl.be. De scholengroep stelt de directies in kennis van jouw sollicitatie.


Solliciteren voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Als je voldoet aan de voorwaarden om een beroep te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) (nieuwe voorwaarden of overgangsmaatregel: zie Oproep TA-TADD 2020-2021 punt 3.1.) dan moet je gebruikmaken van het standaardformulier (Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur)  om je voorrangsrecht aan te vragen bij de scholengroep waar je het recht hebt verworven en wilt laten gelden. De aanvraag moet vóór 15 juni aangetekend verstuurd worden naar de raad van bestuur van de scholengroep waar je het voorrangsrecht hebt opgebouwd en wenst te laten gelden. De poststempel geldt als bewijs dat de aanvraag vóór 15 juni werd opgestuurd.

Door een aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in te dienen, voldoe je ook aan de voorwaarde voor een (gewone) tijdelijke aanstelling. Je bent dus niet verplicht een afzonderlijke elektronische aanvraag voor een tijdelijke aanstelling in te dienen, tenzij je voor een ander ambt in aanmerking wenst te komen dan datgene waarvoor je TADD-gerechtigd bent of bij een andere scholengroep wilt kandideren voor een tijdelijke aanstelling.

Je TADD-aanvraag is geldig na goedkeuring door de scholengroep. Je verwerft het statuut van TADD-er pas wanneer je een TADD-aanstelling hebt. Zo lang je geen TADD-aanstelling hebt, moet je je kandidatuur jaarlijks herhalen. Heb je reeds een TADD-aanstelling gekregen in een ambt in één van de instellingen van de scholengroep en ben je er dus minstens één keer als TADD-er in aangesteld sinds het schooljaar 2015-2016, dan moet je geen TADD-aanvraag meer indienen voor dat ambt. Wanneer je je voorrangsrecht wenst uit te breiden naar een ander ambt (of voor het ambt van leraar naar opleidingen, modules of vakken en specialiteiten waarvoor je een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt), moet je hiervoor wel nog een TADD-aanvraag indienen. Ook wanneer je in een andere scholengroep een beroep wilt doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, moet je nog een TADD-aanvraag bij die scholengroep indienen.

De berekening van de dienstanciënniteit is relevant zowel voor het ambt als voor het bekwaamheidsbewijs. De dienstanciënniteit wordt vastgesteld op 30 juni voorafgaand aan het schooljaar waarin u het recht laat gelden.

Opgelet: je verliest het recht op TADD wanneer je gedurende 5 opeenvolgende schooljaren geen diensten in het betrokken ambt hebt gepresteerd in de instellingen van onze scholengroep/-gemeenschap.

Oproep TA-TADD 2020-2021

Formulier TADD 2020-2021 
 

Vaste benoeming

Een vaste benoeming biedt uiteraard meer voordelen dan een tijdelijk statuut, maar daarvoor dient u eerst aan verschillende voorwaarden te voldoen.

Zo moet u beschikken over 690 dagen dienstanciënniteit in het GO!, u moet het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) hebben verworven en u dient op 31 december voorafgaand aan de vaste benoeming voor doorlopende duur aangesteld te zijn in het ambt waarvoor u zich kandidaat heeft gesteld.

Uiteraard dient u ook te beschikken over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs en mag u als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ hebben verkregen bij de scholengroep waar de vacante betrekking zich situeert.

De lijst van de vacant verklaarde betrekkingen wordt elk schooljaar voor 15 november openbaar gemaakt, samen met een beschrijving van de wijze waarop de kandidaturen voor mutatie of vaste benoeming moeten worden ingediend.

Documenten met betrekking tot mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Personeelsbewegingen 1 januari 2021:

Oproep kandidaten 2020 – toewijzingen 01012021
Lijst vacante betrekkingen 
Formulier 1 en 2 aanvraag: 1 januari 2021 
Formulier 55 jaar: 1 januari 2021 
Formulier TBS-OB, gereaffecteerd of wedertewerkgesteld: 1 januari 2021 
Procedure stappenplan 
Inventaris dossier
Portfolio