U bent hier: Home » Jobs » Wervingsambten

Wervingsambten

De drie belangrijkste stappen in een onderwijsloopbaan zijn de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (voor één schooljaar), de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (over de schooljaren heen) en tot slot de vaste benoeming. Een loopbaan in het onderwijs begint steeds met tijdelijke aanstelling van bepaalde duur.

Solliciteren voor een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt

Wilt u lesgeven of een administratieve of ondersteunende functie in een school of instelling uitoefenen of in het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van GO! scholengroep Rivierenland aangesteld worden, dan moet u elektronisch kandideren (solliciteren) bij het GO!.

Een kandidatuur is geldig voor één schooljaar en moet jaarlijks - vóór 15 juni - hernieuwd worden.

U kan vanaf 15 april kandideren via de site elektronisch kandideren tijdelijken van het GO!.

Kandideert u voor de 1ste keer op deze site, dan logt u in als nieuwe kandidaat en vult alle gevraagde gegevens correct en volledig in.

U kunt voor een betrekking in onze scholengroep kandideren, maar ook voor de 26 andere scholengroepen van het GO!, door de desbetreffende scholengroep te selecteren.

Controleer voor uzelf of uw aanvraag geregistreerd werd. Normaal gezien ontvangt u een
e-mailbericht met de bevestiging van uw kandidatuurstelling. Het schooljaar daaropvolgend (voor 15 mei) zal u een e-mailbericht van het GO! ontvangen met de vraag uw kandidatuur te hernieuwen voor het volgende schooljaar. Hou uw e-mailadres dus up-to-date.

Eens u geregistreerd bent als kandidaat voor een tijdelijke aanstelling heeft u kans op een job in het GO!.

Om uw kandidatuur extra in de verf te zetten, kunt u spontaan uw cv mailen naar administratie@rvl.be. De scholengroep stelt de directies dan in kennis van uw sollicitatie.

Solliciteren voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in een wervingsambt

Heeft u reeds in onze scholengroep gewerkt, dan komt u misschien in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in onze scholengroep.

U bent TADD-gerechtigd indien u in één of meerdere instellingen van onze scholengroep, per ambt, een dienstanciënniteit heeft verworven van tenminste 720 dagen, gespreid over ten minste 3 schooljaren. Van deze 720 dagen moet u er 600 effectief gepresteerd hebben. Als TADD'er heeft u voorrang op (gewone) tijdelijke personeelsleden.

De berekening van de dienstanciënniteit is relevant zowel voor 'het ambt' als voor 'het bekwaamheidsbewijs'. De dienstanciënniteit wordt vastgesteld op 30 juni voorafgaand aan het schooljaar waarin u het recht laat gelden.

Als u denkt voor één of meerdere ambten in aanmerking te komen dan stuurt u voor 15 juni het standaardformulier 'Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur' aangetekend op naar de Raad van Bestuur van GO! scholengroep Rivierenland.
De poststempel geldt als bewijs dat de aanvraag voor 15 juni werd opgestuurd.

Uw aanvraag voor TADD is geldig, na de goedkeuring door de scholengroep. U verwerft pas het statuut van TADD'er vanaf het moment dat u effectief een TADD-aanstelling in dat betrokken schooljaar krijgt.

Indien er maar één TADD-kandidaat is voor een ambt, dan is het schoolbestuur verplicht om de opdracht aan deze persoon aan te bieden. Indien er meerdere kandidaten zijn, kan het schoolbestuur vrij kiezen wie de opdracht krijgt.

Wanneer u niet zou aangesteld worden, dient u opnieuw uw TADD-aanvraag in te dienen, voor het daaropvolgende schooljaar. Eenmaal u als TADD'er werd aangesteld, dient u nadien geen aanvraag meer in te dienen (= een doorlopende kandidatuur over de schoojaren heen). Indien u voor een ander ambt of een ander VO vak uw recht op TADD wilt laten gelden, dient u voor dit ambt / VO vak wel een TADD-aanvraag in te dienen.

Opgelet: wanneer u 5 opeenvolgende jaren binnen onze scholengroep geen prestaties hebt verricht in het betrokken ambt, vervalt uw TADD-recht hierdoor.

Oproep

Formulier

Vaste benoeming

Een vaste benoeming biedt uiteraard meer voordelen dan een tijdelijk statuut, maar daarvoor dient u eerst aan verschillende voorwaarden te voldoen. Zo dient u te beschikken over 720 dagen dienstanciënniteit in het GO!, u moet het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) hebben verworven en u dient op 31 december voorafgaand aan de benoemingsdatum als TADD'er in de scholengemeenschap aangesteld te zijn. Uiteraard dient u ook te beschikken over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs en mag uw laatste evaluatie geen onvoldoende geweest zijn.

Elk jaar - vóór 15 november - maakt de scholengroep de vacant verklaarde betrekkingen (wervingsambten) openbaar en doet een oproep aan de personeelsleden om zich kandidaat te stellen voor vaste benoeming.

Documenten met betrekking tot mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Personeelsbeweging 1 januari 2020: